Polityka prywatności

 

 1. A. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie objętym niniejszą Polityką jest Małgorzata Janusz-Radomska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H. Has-Med. Małgorzata Janusz-Radomska, z siedzibą: ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-004-22-86, REGON 070030392, e-mail: biuro@hasmed.pl, fax. 33 812 31 79, tel. 33 812 29 64 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik, formularz kontaktowy na stronie (ADO).
  2. Przeglądanie strony internetowej https://sklep.hasmed.pl/i kanałów społecznościowych Has-Med jest możliwe bez podawania ADO danych osobowych przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień pkt B. Jeżeli jednak przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, każdorazowo zwracamy się do Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Strony internetowe objęte niniejszą Polityką prywatności: https://sklep.hasmed.pl/, https://hurhasmed.pl/, https://hasmed.pl/ (Strona internetowa). Niniejszą Politykę prywatności stosuje się odpowiednio do kanałów społecznościowych ADO określonych w niniejszej Polityce.
 2. B. DANE UŻYTKOWNIKÓW
  1. Strona internetowa gromadzi szereg ogólnych informacji w razie wywołania automatycznego lub przez Użytkownika. Informacje takie są przechowywane jako tzw. logi serwera. Dotyczyć to może takich danych, jak: rodzaje przeglądarek internetowych i ich wersje, system operacyjny używany do wywołania Strony internetowej, adresy stron, z których następujące odesłanie do Strony internetowej, podstrony Strony internetowej, data i czas otwarcia Strony internetowej, adres IP, dane dostawcy Internetu. Dane te nie służą do budowania indywidualnego profilu Użytkownika. Dane te służą prawidłowej edycji i optymalizacji zawartości Strony internetowej.
  2. Dane te mogą podlegać również zanonimizowanej analizie statystycznej np. w celu zwiększenia ochrony danych Użytkownika. Anonimowe dane logów serwera zapisywane są osobno od innych danych osobowych. ADO gromadzić może i przetwarzać także inne dane osobowe Użytkowników, o czym mowa w puncie C poniżej.
 3. C. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Dane osobowe podane mogą być przez Użytkownika w związku z zakupami poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem: https://sklep.hasmed.pl/ (w tym na potrzeby rejestracji konta Użytkownika) lub serwisem urządzeń przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między ADO a Użytkownikiem, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Po wykonaniu umowy dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (np. w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta), tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO , a także w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych (tj. w celu poprawy jakości produktów i usług, zarządzania relacjami z użytkownikami, a także dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez i przeciwko administratorowi, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane użytkowników mogą być wykorzystywane nadto w celach marketingowych, w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane w formularzu kontaktowym lub poprzez chat. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. D. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH, KONTAKT Z ADO
  1. Strona internetowa umożliwia kontakt z ADO. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z ADO pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego/chatu, przekazane tą drogą dane osobowe są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe, przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika ADO, są przechowywane w celu skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą i udzielenia jej odpowiedzi (w tym przesłanie oferty).
  2. Nie dochodzi do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem dostawcom usług tele-/informatycznych na rzecz ADO, podmiotom zapewniającym dostawę towarów nabywanych poprzez sklep internetowy (w tym także dostawcom usług przetwarzania płatności), bankom i usługodawcom.
 5. E. CZAS PRZETWARZANIA
  1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń przysługujących ADO i w stosunku do niego lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do odwołania tej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących ADO i w stosunku do niego lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. ADO przetwarza i przechowuje dane osobowe Użytkownika, którego dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego je pozyskał i w oparciu o konkretną podstawę prawną. ADO w razie odpadnięcia celu lub podstawy prawnej, w szczególności po upływie okresu, na który je pozyskał, usuwa dane.
 6. F. PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ
  • PRAWO DO UDZIELENIA INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
   a. Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do uzyskania od ADO w każdym czasie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i uzyskania następujących informacji: (i) jakie jej dane osobowe są przetwarzane, (ii) kategorie przetwarzanych danych osobowych, (iii) cele przetwarzania, (iv) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, (v) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, (vi) informacji o prawie do żądania od ADO sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, (vii) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, (viii) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby uprawnionej – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, (ix) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby uprawnionej, (x) czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.
   b. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym biuro@hasmed.pl. W takim wypadku ADO dostarcza Użytkownikowi, którego dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  • PRAWO DO SPROSTOWANIA
   a. Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
   b. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym biuro@hasmed.pl.
  • PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM
   a. Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania lub wnosi sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO, (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
   b. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym biuro@hasmed.pl.
   c. Jeżeli ADO upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe na wyżej wymienionej podstawie, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
   a. Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach: (i) osoba uprawniona, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) okazało się, ze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba uprawniona, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie uprawnionej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) osoba uprawniona, wniosła sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby uprawionej.
   b. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym biuro@hasmed.pl.
  • PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
   a. Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do uzyskania od ADO w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła ADO, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowibez przeszkód ze strony ADO, jeżeli: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO.
   b. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym biuro@hasmed.pl. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez ADO bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • PRAWO SPRZECIWU
   a. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO), w tym profilowania na tej podstawie. ADO nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   b. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
   c. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
   d. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO. Nadto Użytkownik, niezależnie od dyrektywy o prywatności i łączności 2002/58/WE, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
   e. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym biuro@hasmed.pl.
  • ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH, W TYM PROFILOWANIE
   a. ADO nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji w stosunku do Użytkownika. ADO nie stosuje profilowania w zakresie innym, niż wskazany niniejszą Polityką prywatności. Informuje się, że Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta: a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a ADO; lub b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega ADO i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja nie dotyczy szczególnych danych osobowych oraz a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a ADO; b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega ADO i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, ADO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony ADO, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
   b. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym biuro@hasmed.pl.
  • PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE
   a. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   b. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym biuro@hasmed.pl.
  • PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
   a. Jeżeli ADO nie podejmuje działań w związku z żądaniem Użytkownika, którego dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje go o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
   b. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każdy Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. Użytkownikowi, którego prawa dotyczą, ma także prawo wniesienia do sądu skargi na decyzję organu nadzorczego.
   G. PLIKI COOKIES
  1. Strona internetowa używa plików cookies. Są to dane informatyczne (np. pliki tekstowe) przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Plik cookie zawiera tzw. unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika poprzez jego adres IP, lokalizację i stosowany język i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika (np. przygotowania bardziej przyjaznej dla Użytkownika oferty) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  3. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies - „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Mogą one zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
  4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszczać może umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Dlatego koniecznym jest świadome podjęcie decyzji Użytkownika odnośnie ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików cookies.
  5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
   H. WTYCZKI ZINTEGROWANE ZE STRONĄ INTERNETOWĄ
   1. Przy każdym wywołaniu Strony internetowej sklepu internetowego (https://sklep.hasmed.pl/), poprzez link lub właściwą zakładkę, przeglądarka internetowa Użytkownika automatycznie wywołuje pobranie przekierowania na stronę innego administratora, celem pobrania danych innej strony, co następuje przez pochodzącą od niego wtyczkę. W trakcie tego procesu technicznego podmiot ten jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę Strony internetowej odwiedził Użytkownik. Zewnętrzne komponenty zintegrowane ze Stroną internetową należą do: Facebook, YouTube oraz Google+
   • Facebook - służy wirtualnej komunikacji w ramach sieci społecznościowej w Internecie. Sieć ta może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych poprzez społeczność. Facebook posiada funkcjonalności umożliwiające tworzenie profili osobistych użytkowników, zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Facebook jest umożliwia przekaz zdjęć. Właścicielem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych administratorem Facebooka jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia. Listę wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Polityka ochrony danych Facebooka dostępna jest pod adresem https://facebook.com/about/privacy/.
   • YouTube - to internetowy portal, który umożliwia nieodpłatne edytowanie i odtwarzanie wideo, jak również ich komentowanie. Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Komponent przekazuje YouTube i Google informację, o konkretnym adresie podstrony, którą odwiedził użytkownik. Polityka YouTube dotycząca ochrony danych, dostępna jest pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
   • Google+ – służy wirtualnej komunikacji w ramach sieci społecznościowej w Internecie, może służyć jako platforma wymiany opinii lub umożliwiać dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych w ramach społeczności. Google+ posiada funkcjonalności umożliwiające tworzenie profili osobistych użytkowników. Właścicielem Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.Polityka ochrony danych Google+ dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/en_ALL/+/policy/ oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

    I. KOMENTOWANIE
   1. Strona internetowa nie umożliwia Użytkownikom możliwości dodawania indywidualnych komentarzy ogólnie dostępnych na Stronie internetowej bądź dokonywania przez nią oceny produktów czy usług.
   2. Funkcjonalności kanałów społecznościowych wykorzystywanych przez ADO, o których mowa powyżej, umożliwiają Użytkownikom możliwość dodawania indywidualnych komentarzy. Komentarze umożliwiają użytkownikom publikowanie własnych treści na stronie, które nie mogą jednak naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych innych użytkowników oraz danych osobowych. Komentarze są przechowywane i publikowane, a także informacja o dacie komentarza i użytkowniku (imię/nazwisko/pseudonim/zdjęcia publikowanego przez użytkownika w ramach jego konta). Ponadto rejestrowany i przechowywany jest także adres IP przydzielony podmiotowi danych przez dostawcę usług internetowych ze względów bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych a nadto gdy dochodzi do naruszenia praw innych użytkowników, w tym poprzez publikację nielegalnych treści.
   3. Administrator kanału społecznościowego może posiadać uprawnienia do usuwania treści naruszających przepisy prawa i dobra osobiste innych użytkowników, w tym poprzez publikację nielegalnych treści. Administrator nie jest jednak w stanie śledzić ruchu na stronie w czasie rzeczywistym. W związku z tym każdy użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na to, jakie treści publikuje.
   4. Użytkownicy we własnym zakresie powinni zapoznać się z politykami prywatności kanałów społecznościowych, o którym mowa powyżej.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.